Dla Uczniów

Egzamin czeladniczy
Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
 1. Ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. Jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. Posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Egzamin Mistrzowski
Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
 1. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. Posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Egzamin Sprawdzający
Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.
Niezbędne dane i dokumenty
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa wniosek zawierający następujące dane:
 1. Imię (imiona) i nazwisko;
 2. Datę i miejsce urodzenia;
 3. Numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. Adres zamieszkania;
 5. Informację o spełnianiu warunków, (opisanych wyżej, dot. egz. czeladniczego, mistrzowskiego lub sprawdzającego).
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa wyżej, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, kandydat przedstawia oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub – z upoważnienia izby rzemieślniczej – przez cech, a w przypadku gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;
 2. Jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm, jeżeli osoba ta ubiega się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego;
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, o której mowa w art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182, 1782.
 4. Wniosek składa się w izbie rzemieślniczej, z tym że osoba, która ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik, składa wniosek w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest rzemieślnik, u którego ukończyła naukę zawodu, lub cech sprawujący z upoważnienia izby rzemieślniczej nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 6 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.
 5. Osoba, która ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego na dwa miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika, a w przypadku gdy dokształcanie teoretyczne realizowała w szkole – po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
 6. Osoba, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego na dwa miesiące przed terminem zakończenia praktycznej nauki zawodu dorosłych.
Standardy egzaminacyjne
Zarząd ZRP ustalił wykaz zawodów, w których izby rzemieślnicze powołują komisje egzaminacyjne. W ten sposób powstała lista zawodów rzemieślniczych, w których izby rzemieślnicze mogą przeprowadzać egzaminy i wydawać dyplomy mistrzowskie i świadectwa czeladnicze. Ustawodawca zobowiązał Związek Rzemiosła Polskiego do ustalania standardów wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, z uwzględnieniem standardów obowiązujących w tzw. zawodach szkolnych.
ZAWÓD STANDARD STANDARD
1.BACA czeladnik mistrz
2.BETONIARZ czeladnik mistrz
3. BETONIARZ ZBROJARZ czeladnik mistrz
4. BIOENERGOTERAPEUTA czeladnik mistrz
5. BLACHARZ czeladnik mistrz
6. BLACHARZ IZOLACJI PRZEMYSLOWYCH czeladnik mistrz
7. BLACHARZ SAMOCHODOWY czeladnik mistrz
8. BRUKARZ czeladnik mistrz
9. BURSZTYNIARZ czeladnik mistrz
10. CERAMIK WYROBÓW UŻYTKOWYCH I        OZDOBNYCH czeladnik mistrz
11. CUKIERNIK czeladnik mistrz
12. CHOLEWKARZ czeladnik mistrz
13. CIEŚLA czeladnik mistrz
14. DEKARZ czeladnik mistrz
15. DRUKARZ czeladnik mistrz
16. ELEKTRYK czeladnik mistrz
17. ELEKTROMECHANIK czeladnik mistrz
18. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH czeladnik mistrz
19. ELEKTROMECHANIK SPRZĘTU    GOSPODARSTWA DOMOWEGO czeladnik mistrz
20. FAJKARZ czeladnik mistrz
21. FLORYSTA czeladnik mistrz
22. FOTOGRAF czeladnik mistrz
23. FRYZJER czeladnik mistrz
24. FRYZJER ZWIERZĄT GROOMER czeladnik mistrz
25. GARBARZ SKÓR czeladnik mistrz
26. GLAZURNIK czeladnik mistrz
27. GRAWER czeladnik mistrz
28. HAFCIARKA czeladnik mistrz
29. INTROLIGATOR czeladnik mistrz
30. JUHAS czeladnik mistrz
31. KALETNIK czeladnik mistrz
32. KAMIENIARZ czeladnik mistrz
33. KELNER czeladnik mistrz
34. KOMINIARZ czeladnik mistrz
35. KORONKARKA czeladnik mistrz
36. KOSMETYCZKA czeladnik mistrz
37. KOSZYKARZ PLECIONKARZ czeladnik mistrz
38. KOWAL czeladnik mistrz
39. KOWAL WYROBÓW ZDOBNICZYCH czeladnik mistrz
40. KOŻUSZNIK czeladnik mistrz
41. KRAWIEC czeladnik mistrz
42. KUCHARZ czeladnik mistrz
43. KUŚNIERZ czeladnik mistrz
44. LAKIERNIK SAMOCHODOWY czeladnik mistrz
45. MALARZ TAPECIARZ czeladnik mistrz
46. MECHANIK MOTOCYKLOWY czeladnik mistrz
47. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH czeladnik mistrz
48. MECHANIK PRECYZYJNY czeladnik mistrz
49. MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ czeladnik mistrz
50. MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN  ROLNICZYCH czeladnik mistrz
51. METALOPLASTYK czeladnik mistrz
52. MODELARZ ODLEWNICZY czeladnik
53. MONTER ELEKTRONIK czeladnik mistrz
54. MONTER FORTEPIANÓW I PIANIN czeladnik mistrz
55. MONTER INSTALACJI GAZOWYCH czeladnik mistrz
56. MONTER INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH czeladnik mistrz
57. MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ  SANITARNYCH czeladnik mistrz
58. MONTER INSTALACJI BUDOWLANYCH czeladnik mistrz
59. MONTER IZOLACJI PRZEMYSLOWYCH czeladnik mistrz
60. MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH czeladnik mistrz
61. MONTER SIECI CIEPLNYCH czeladnik mistrz
62. MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ  SANITARNYCH czeladnik mistrz
63. MONTER SIECI WODNYCH I  KANALIZACYJNYCH czeladnik mistrz
64. MONTER SIECI GAZOWYCH czeladnik mistrz
65. MONTER ZABUDOWY I ROBÓT  WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE czeladnik mistrz
66. MURARZ czeladnik mistrz
67. MURARZ TYNKARZ czeladnik mistrz
68. NATUROPATA czeladnik mistrz
69. OBUWNIK czeladnik mistrz
70. OBUWNIK MIAROWY czeladnik mistrz
71. OBUWNIK ORTOPEDYCZNY czeladnik mistrz
72. OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO  PRZETW. TWORZYW SZTUCZNYCH mistrz
73. OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH  NUMERYCZNIE czeladnik mistrz
74. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH czeladnik mistrz
75. OPERATOR URZĄDZEŻ PRZEMYSŁU  SZKLARSKIEGO czeladnik mistrz
76. OPTYK-MECHANIK czeladnik mistrz
77. ORGANOMISTRZ czeladnik mistrz
78. PARKIECIARZ czeladnik mistrz
79. PIEKARZ czeladnik mistrz
80. PODKUWACZ KONI czeladnik mistrz
81. POSADZKARZ czeladnik mistrz
82. POZŁOTNIK czeladnik mistrz
83. PROTETYK SŁUCHU czeladnik mistrz
84. PRZETWÓRCA RYB czeladnik mistrz
85. RADIESTETA czeladnik mistrz
86. RENOWATOR MEBLI ARTYSTYCZNYCH czeladnik mistrz
87. RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY czeladnik mistrz
88. RUSZNIKARZ czeladnik mistrz
89. RYMARZ czeladnik mistrz
90.RZEŹBIARZ W DREWNIE czeladnik mistrz
91. RZEŹNIK WĘDLINIARZ czeladnik mistrz
92. STOLARZ czeladnik mistrz
93. STOLARZ BUDOWLANY czeladnik mistrz
94. STOLARZ MEBLOWY czeladnik mistrz
95. SZTUKATOR czeladnik mistrz
96. ŚLUSARZ czeladnik mistrz
97. TAPICER czeladnik mistrz
98. TARTACZNIK czeladnik mistrz
99. TERMOIZOLER czeladnik mistrz
100. TECHNIK OPTYK (OPTYK OKULAROWY) czeladnik mistrz
101. TECHNOLOG ROBÓT WYKONCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE czeladnik mistrz
102. TKACZ czeladnik mistrz
103. WĘDLINIARZ czeladnik mistrz
104. WITRAŻOWNIK czeladnik mistrz
105. WIZAŻYSTKA / STYLISTKA czeladnik mistrz
106. WULKANIZATOR czeladnik mistrz
107. ZDOBNIK CERAMIKI czeladnik mistrz
108. ZDUN czeladnik mistrz
109. ZEGARMISTRZ czeladnik mistrz
110. ZŁOTNIK-JUBILER czeladnik mistrz