Nauka zawodu

Akty prawne

ZATRUDNIENIE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. Dział IX (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.2004r. w sprawie refundowania wynagrodzeń młodocianych pracowników (Dz. U. Nr 190 z 2004r.) Ustawa o systemie oświaty (art. 70b Dz. U. Nr 67 z 1996r. oraz Dz. U. Nr 145 z 2004r. poz. 1532) dot. dofinansowania kosztów kształcenia

ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze zmianami z 2002r. Dz. U. Nr 197, poz.1663)

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. - tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 ze zmianą z 2003r. Dz. U. Nr 137, poz.1304 - http://www.zrp.pl/o_rzemiosle/ustawa.pdf Uchwała Nr 4 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 19 lutego 2002r. znak: NO-I-130/02 w sprawie "Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych". Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego: Uchwała nr 16 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 23.11.2006r.  w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego u pracodawcy, będącego rzemieślnikiem.

WYJĄTKOWO DOPUSZCZALNE ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)

PRACE WZBRONIONE MŁODOCIANYM

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200, poz.2047)

ZAWODY I OKRES NAUKI ZAWODU W RZEMIOŚLE

  1. Zawody szkolne - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2004r. Nr 114, poz.1195)
  2. Zawody pozaszkolne - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004r. Nr 265, poz.2644)